Grumman Tarpon I

857 NAS, Naval Air Station Brunswick, Maine, USA (1943).

Grumman tarpon i 1 1
Grumman tarpon i 2 1
Grumman tarpon i 4 1
Grumman tarpon i 3 1

Ajouter un commentaire