Brunei/Brunei

                                                                           British Protectorate of Brunei

 

                     Flag                                                                                                                                     Markings

Brunei protectorate of                                                                  Raf 2 Raf 3 Raf 5 Raf 7

 

                                                        Protectorate of Brunei under Japanese Occupation

 

                                      Flags                                                                                                                  Markings

Japan flag12   Japon 2                                                   Japon 1   Japon 3

 

 

Brunei at War since 3 September 1939

Brunei under Japanese Occupation from 16 December 1941 to 10 September 1945