Messerschmitt 109G-6 R6

IJG27, Wagram, Ostmark/ Germany, Austria (May 1944). Hptm Ludwig Franzisket.

Messerschmitt 109g 6 r6 3

Messerschmitt 109g 6 r6 en vol

Messerschmitt 109g 6 r6 2 en vol

Ajouter un commentaire