Armstrong Whitworth Siskin IIIDC

Eesti öhuvägi, (Estonian Air Force) (1940-1941)

Armstrong whitworth siskin iiidc 1
Armstrong whitworth siskin iiidc 4 1
Armstrong whitworth siskin iiidc 3 1
Armstrong whitworth siskin iiidc 2 1
Armstrong whitworth siskin iiidc 5