Manshu Ki-79-Otsu Type 2 Model B

113th Shimbu-Tai, Chiran Airfield, Japan (June 1945).Sgt Yoshiuki Tsubaki

Manshu ki 79a 1 1
Manshu ki 79a 2 1
Manshu ki 79a 4 1
Manshu ki 79a 3 1

Ajouter un commentaire