Yakovlev UT-2M

VVS, Russia (1945).

Yakovlev ut 2m 1 1
Yakovlev ut 2m 2 1
Yakovlev ut 2m 4 1
Yakovlev ut 2m 3 1

Ajouter un commentaire